Saturday, September 14, 2013

१. गणेशपञ्चरत्नम् - मुदाकरात्तमोदकं

मुदाकरात्तमोदकं सदाविमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् |
अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् ॥१॥

ज्यानी [हातात] मोदक घेतला आहे, अशा आनंददायी; [भक्तांना] नेहमी मोक्ष प्रदान करणाऱ्या; भाळावर चन्द्र धारण करणाऱ्या; दृश्य अशा जगाला आनंदित करणाऱ्या; [जर] बजबजपुरी माजली तर त्यावर जो एकटाच काबू ठेवू शकतो अशा; इभ नावाच्या राक्षसाचा नाश करणाऱ्या; भक्तांची संकटे लगेच नाहीशी करणाऱ्या; गणेशाला मी प्रणाम करतो.

नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् |
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ॥२॥

[त्याचे] भक्त नसणाऱ्याना ज्याची फार भीती वाटते अशा; उगवत्या सूर्यासारखा तेजस्वी अशा; राक्षस सुद्धा  वंदन करतात त्या देवाला; भक्तांची संकटे दूर करणाऱ्या  [विद्येचा] खजिन्याचा स्वामी असणाऱ्या; गणांचा नायक असणाऱ्या; सर्वश्रेष्ठ देवाधीदेवाचा मी सतत आसरा घेतो.

समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम् |
कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं  मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् ॥३॥

सम्पूर्ण विश्वाला कल्याणकारक अशा; अतिशय सामर्थ्यवान राक्षसाचा नाश करणाऱ्या; विशाल उदार असणाऱ्या; श्रेष्ठ अशा गजाच मुख असणाऱ्या; कृपाळू; क्षमाशील; आनंददायी; कीर्ति प्रदान करणाऱ्या; भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करणाऱ्या; सर्वश्रेष्ठ; तेजस्वी [गणेशाला] मी प्रणाम करतो.

अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् | 
प्रपञ्चनाशभीषणं  धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् ॥४॥

जो निराश्रितांची दु:खे दूर करतो; [पूर्वसुरीनी] ज्याच नेहमी गुणगान केलं आहे अशा; त्रिपुरारीचा [भगवान शंकराचा] थोरला पुत्र असलेल्या; राक्षसांचा गर्व नाहीसा करतो अशा; मायेचा नाश करण्याची प्रचंड शक्ती असणाऱ्या पंचमहाभूतांच भूषण असणाऱ्या; लावण्याची परिसीमा ज्याच्या कपोलावर दिसते अशा; पुराणांमध्ये ज्याची फार स्तुती वर्णिली असते अशा [गणेशाची] मी भक्ती करतो.

नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजमचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनम् | 
हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् ॥५॥
ज्याच्या दाताची शोभा अतिसुंदर आहे अशा; यमाचा नाश करणारा [देव शंकर] ज्याचा पिता आहे अशा; ज्याच्या स्वरुपाबद्दल कोणाला [पूर्णपणे] समजत नाही अशा [ज्याचा थांग लागत नाही अशा] सर्वव्यापी; भक्तांचे [सर्व] अडथळे दूर करणाऱ्या; योग्यांच्या अन्त:करणात सतत वास करणाऱ्या; एकदंत अशा श्रीगणेशाच मी सतत ध्यान करतो. 

महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन्गणेश्वरम् | 
अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोऽचिरात् ॥६॥

जो मनात श्रीगणेशाचं ध्यान [चिंतन] करीत पहाटे आदरपूर्वक हे रत्नाप्रमाणे असलेलं महागणपतीच स्तोत्र पठण करेल तो तंदुरुस्त राहील; पापांचा नाश होईल; चांगला जोडीदार आणि सुपुत्र मिळेल; लवकरच त्याला अष्ट सिद्धी प्राप्त होऊन दीर्घायुष्य मिळेल.

1 comment:

  1. अभिनंदनीय: उपक्रम:,बहुसुन्दरम`

    ReplyDelete